blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG progamezippy
ČLÁNKY
VIDEÁ
GALÉRIE
DISKUSIE
SLEDOVAŤ BLOG
Vitajte na mojom blogu
ProGameZ.I.P.P.YARM
pridal ProGameZ.I.P.P.Y 9.6. 2011 o 17:38Ana­ly­ti­ci IDC tvr­dia, že spo­loč­nosť ARM navr­hu­jú­ca rov­no­men­né či­py zís­ka do ro­ku 2015 po­diel ce­lých 15 % na tr­hu s pro­ce­sor­mi pre PC.

Aj keď sa In­tel sna­ží udr­žať si svo­ju pr­vú prieč­ku v ob­las­ti mik­rop­ro­ce­so­rov pre PC sé­riou ino­vá­cií (med­zi naj­nov­šie pat­rí oh­lá­se­nie tzv. 3D tran­zis­to­rov, kto­ré sa ma­jú po­užiť v bu­dú­cej ge­ne­rá­cii 22 nm či­pov Ivy Brid­ge), ras­tie mu po­dľa ana­ly­ti­kov no­vá kon­ku­ren­cia zo stra­ny spo­loč­nos­ti ARM .

ARM sa to­tiž neus­po­ko­jí s po­mer­ne vý­znam­nou do­mi­nan­ciou vo sfé­re smar­tfó­nov a tab­le­tov a chce expan­do­vať aj do ob­las­ti no­te­boo­kov a des­kto­pov. Tu za­tiaľ zvád­za­li bi­tku fir­my In­tel a AMD, ale si­tuáciu mô­že zme­niť príc­hod OS Win­dows 8, kto­rý bu­dú po­dpo­ro­vať aj níz­koe­ner­ge­tic­ké či­py ARM. Po­uží­va­teľ sa tak de fac­to ne­mu­sí za­ují­mať o to, či je v je­ho po­čí­ta­či pro­ce­sor x86 od fir­my In­tel ale­bo čip s inou ar­chi­tek­tú­rou.

Na tr­hu sú za­tiaľ prí­tom­né mi­ni­no­te­boo­ky s pro­ce­sor­mi ARM, ale tie po­dľa vý­rob­cu po­uží­va­jú pro­ce­so­ry ur­če­né pre smar­tfó­ny, nie ver­zie, kto­ré by sa moh­li po­rov­ná­vať s čip­mi pre PC. Nap­rík­lad vla­ni v sep­tem­bri však ARM oh­lá­sil ar­chi­tek­tú­ru Cor­tex-A15, kto­rá by ma­la umož­niť vy­tvá­rať až 16-jad­ro­vé pro­ce­so­ry s frek­ven­ciou do 2,5 GHz. To by sa ma­lo priaz­ni­vo pre­ja­viť na ich vý­ko­ne. Vý­ho­dou PC s čip­mi ARM by moh­la byť po­dľa zá­stup­cov vý­rob­cu aj sku­toč­nosť, že bu­dú po­dpo­ro­vať nie­len tra­dič­né ap­li­ká­cie x86, ale aj ap­li­ká­cie, na kto­ré sú po­uží­va­te­lia zvyk­nu­tí z ob­las­ti smar­tfó­nov a tab­le­tov.

Prá­ve ener­ge­tic­ká efek­ti­vi­ta či­pov sa v sú­čas­nos­ti stá­va u vý­rob­cov hlav­ným trom­fom, pre­to­že vý­kon dneš­ných pro­ce­so­rov je pre väč­ši­nu bež­ných ap­li­ká­cií už väč­ší, než je vô­bec po­treb­né. V ob­las­ti spot­re­by má ARM pred čip­mi x86 vý­raz­ný nás­kok, a to aj nap­riek sku­toč­nos­ti, že v ro­ku 2007 In­tel uvie­dol no­vý ma­te­riál na vý­ro­bu izo­lač­ných stien a brán tran­zis­to­rov high-k a me­tal ga­te, kto­rý mal za­brá­niť ener­ge­tic­kým úni­kom. No­vin­kou In­te­lu sú troj­roz­mer­né tran­zis­to­ry Tri-Ga­te. Tie údaj­ne pred­sta­vu­jú zá­sad­ný od­klon od dvoj­roz­mer­ných plo­chých tran­zis­to­rov, kto­ré po­há­ňa­li nie­len všet­ky po­čí­ta­če, mo­bil­né te­le­fó­ny a prís­tro­je spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, ale aj elek­tro­ni­ku v autách, koz­mic­kých lo­diach, do­má­cich spot­re­bi­čoch, le­kár­skych za­ria­de­niach a ti­síc­kach iných za­ria­de­ní, kto­ré kaž­do­den­ne po­uží­va­me už po de­sať­ro­čia.

Vďa­ka troj­roz­mer­ným tran­zis­to­rom Tri-Ga­te mô­žu po­dľa In­te­lu pro­ce­so­ry fun­go­vať pri niž­šom na­pä­tí a s niž­ším úni­kom ener­gie, tak­že op­ro­ti pred­chád­za­jú­cim pro­ce­so­rom po­nú­ka­jú vý­hod­nej­šiu kom­bi­ná­ciu ener­ge­tic­kej účin­nos­ti a vý­ko­nu. To po­sky­tu­je mi­mo­riad­nu flexibi­li­tu konštruk­té­rom či­pov, kto­rí si mô­žu vy­be­rať tran­zis­to­ry ur­če­né na níz­ku spot­re­bu ale­bo, nao­pak, na vy­so­ký vý­kon – všet­ko po­dľa ty­pu ap­li­ká­cie.

Troj­roz­mer­né 22 nm 3D tran­zis­to­ry po­nú­ka­jú op­ro­ti ploc­hým tran­zis­to­rom In­tel 32 nm údaj­ne ná­rast vý­ko­nu o 37 per­cent pri níz­kom na­pä­tí. Vďa­ka tej­to ús­po­re sú tran­zis­to­ry vhod­né na po­uži­tie v pro­ce­so­roch v ma­lých ús­por­ných vrec­ko­vých za­ria­de­niach. No­vé tran­zis­to­ry spot­re­bu­jú me­nej ako po­lo­vi­cu ener­gie po­treb­nej pre sú­čas­né tran­zis­to­ry v 32 nm či­poch.Prístupov 2147
Kvalita článku
(100%) hlasov 6

PRÍSPEVKY
SLEDUJETE
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Most beautiful PC.3 + ps3,xbox360
[ 6.9.2013] (príspevkov 2)
Most beautiful PC .2
[ 11.12.2011] (príspevkov 3)
GRAND THEFT AUTO
[ 11.11.2011] (príspevkov 24)
MAFIA 2 : FUCK
[ 3.11.2011] (príspevkov 22)
Príbehy
[ 8.8.2011] (príspevkov 7)
Herné klenoty 2.
[ 8.8.2011] (príspevkov 15)
Herné klenoty
[ 3.8.2011] (príspevkov 12)
Duke Nukem Forever Gameplay
[ 11.6.2011] (príspevkov 0)
Štefan Lukáč
[ 11.6.2011] (príspevkov 1)
Prehľad cien - 20. týždeň
[ 11.6.2011] (príspevkov 3)